arrow check clip close drawing fb gerb gp info map screen step1 step2 step3 tw vk

Відрахування з університету: підстави та особливості процесу

Відрахування – неприємний процес для будь-якого студента, особливо якщо його підстави здаються несправедливими. Тому щоб не потрапити в таку ситуацію, необхідно знати свої права, обов’язки та процедуру прийняття рішень.

Перш за все, варто пам’ятати, що відрахування - це поетапний процес, чітко регламентований у нормативних актах: у Законі «Про вищу освіту» та Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладівзатвердженому Наказом МОН №245 від 15.07.96 року. Крім того, ВНЗ самостійно встановлюють особливості процедури відрахування у внутрішніх документах. Зазвичай для цього приймається відповідне Положення, яке затверджується наказом ректора. Його зміст не повинен суперечити вищезгаданим Закону та Положенню про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів.

Хоч дія Положення поширюється на всі ВНЗ I-IV рівнів акредитації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, є винятки. Державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади, мають право встановлювати особливі процедури відрахування студентів, згідно з Законом.

Рішення про відрахування приймається керівником ВНЗ за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються, якщо вони є членами відповідної профспілки.

Адміністрація часто нехтує цією нормою. Тому для захисту своїх прав потрібно вимагати надання копії звернення ректора до виборного органу студентського самоврядування з поданням про відрахування та підтвердження того, що профспілковий комітет справді проводив своє засідання з цього приводу, на засідання був запрошений студент, питання відрахування якого розглядається.

Практика показує, що у разі звернення до суду за відсутності рішення органу студентського самоврядування, прийнятого у встановленому порядку, судді визнають таке відрахування незаконним.  

Перелік підстав для відрахування міститься в статті 46 Закону та п. 14 Наказу № 245 МОН. Відповідно до Закону, підставами для відрахування є:

1. Завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою

Відрахування відбувається після видання Наказу “Про завершення навчання” за формою №H-5.01 відповідно до Наказу МОН "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах" №705 від 02.07.2015.  

2. Власне бажання

Студент відраховується на підставі власної заяви про відрахування. Це єдиний випадок, коли така заява потрібна.

3. Переведення до іншого ВНЗ

Переведення здійснюється відповідно до Наказу МОН №245, згідно з яким необхідна згода ректорів обох ВНЗ. Для переведення потрібно подати на ім’я ректора заяву, отримати його згоду і з цією ж заявою звернутися до ректора ВНЗ, куди студент бажає перевестися. Якщо результат розгляду заяви позитивний та ліквідовано академрізницю, студент відраховується з одного ВНЗ та зараховується до іншого після надходження особової справи.

4. Невиконання навчального плану

Найпоширенішою підставою для відрахування та найменш проблемною для ВНЗ є ситуація, коли студент отримує незадовільну оцінку за іспит, залік, державний екзамен або захист дипломної роботи. Практика показує, що суд відмовляє у задоволенні судових вимог у випадку оскарження рішення про відрахування, якщо студент не виконав індивідуальний навчальний план у межах встановленого терміну, при цьому адміністрація дотрималась необхідних процедур, що передують прийняттю рішення.

Кількість академічних заборгованостей, що дає підстави для відрахування студента, встановлюється кожним ВНЗ самостійно.

5. Порушення умов договору (контракту), укладеного між ВНЗ та студентом або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує його навчання

Несплата за навчання у визначені терміни є підставою для розірвання договору та відрахування студента. Проте потрібно пам’ятати, що при виникненні фінансових труднощів студент може звернутися з заявою про розстрочку платежу та скласти індивідуальний графік оплат. У разі відсутності коштів також можна взяти державний цільовий кредит на навчання, відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти. Сума кредиту повертається із сплатою 3% річних протягом 15 років, починаючи з 12-го місяця після закінчення навчання.

6. Інші випадки, передбачені законом

Перелік підстав для відрахування не є вичерпним. Додатковою підставою для відрахування може бути несплата вартості навчання при повторному вступі, подання вступником недостовірних документів: персональних даних, документа про здобуту раніше освіту, відомостей про право на першочергове зарахування або зарахування за співбесідою тощо.

Але на практиці адміністрація ВНЗ також посилається на Наказ МОН №245, який встановлює, що студент може бути відрахованим за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної  комісії (ЛКК), а також за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку ВНЗ. Використання цього наказу є спірним. Якщо відрахування студента за станом здоров’я не суперечить підставам відрахування, передбаченим статтею 46 ЗУ ’’Про вищу освіту’’ (у такому випадку студент не може виконати навчальний план), то відрахування за порушення дисципліни і правил внутрішнього розпорядку є незаконним. Така підстава не передбачена Законом, а, отже, МОН вийшло за межі, встановлені законодавцем. Проте, оскільки норма і не скасована в судовому порядку чи самим МОН, то вона на сьогоднішній день є обов’язковою для виконання ВНЗ. Тож відрахування за порушення дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку потрібно обов’язково оскаржувати в суді.

Крім того, ВНЗ часто нехтують нормами Закону та самостійно встановлюють додаткові підстави, не передбачені ним, і таким чином зловживають своїм правом на відрахування студентів. Студент не може бути відрахований за протиправні діяння, вчинені за межами ВНЗ, у тому числі кримінальні правопорушення та адміністративні проступки. Це є порушенням ст. 53 Конституції України, яка гарантує кожному право на освіту, та ст. 21, яка встановлює, що права й свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

 

Як оскаржити наказ ректора про відрахування?

Рішення ректора потрібно оскаржувати до суду загальної юрисдикції. У позовній заяві, спираючись на обґрунтування, потрібно просити суд визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування.

У реєстрі судових рішень можна зустріти випадки, коли такі рішення оскаржувалися в порядку адміністративного судочинства. Але це неправильно, оскільки ректор (відповідач) не є суб’єктом владних повноважень.

Для забезпечення позову можна також просити суд на час розгляду справи дозволити студенту складати іспити та заліки.

 

Чи можна поновитися після відрахування?

Так. Наказом МОН №245 встановлено, що відрахований студент може поновитися, проте поновлення на перший курс забороняється. Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

 

Чи потрібно повертати стипендію при відрахуванні?

Ні. Закон не вимагає повернення коштів, сплачених з державного бюджету за навчання студента, чи стипендії.

 

Чи можна після відрахування повторно вступити на бюджетну форму навчання?

Ні. Відповідно до частини 1 ст. 4 ЗУ «Про  вищу освіту», громадянин має право на безоплатну вищу освіту в державних і комунальних ВНЗ, лише якщо здобуває певний ступінь вищої освіти вперше за кошти державного або місцевого бюджету, незалежно від того, завершено навчання чи ні.

Повторно вступити на державне замовлення можливо тільки за умови відшкодування студентом вартості навчання, сплаченої з бюджету.

 

Чи можна відрахованому студенту повернути кошти, сплачені за навчання?

Питання коштів врегульоване в договорі, укладеному студентом при вступі. Якщо в ньому передбачено таку можливість, потрібно звернутися до ВНЗ з вимогою повернення коштів. Якщо студент отримає відмову, то залишається  можливість спробувати повернути кошти в судовому порядку.

 

Чи отримає відрахований студент довідку про навчання?

Так. Наказом МОН №245 передбачено, що особа, відрахована з ВНЗ до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС.

 
 

Як захистити свої права?

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації та видалення авторства та логотипу Profrights
Детальніше Сховати

Виникли питання чи пропозиції?

Заповніть форму нижче, і ми зв'яжемося з вами (усі поля обов'язкові)

Надсилаю...